НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

преместваеми обекти, рекламни,

информационни и декоративно-монументални

елементи

Глава първа

   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Луковит.

                                                    Чл. 2 Преместваемите обекти и рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

Чл. 3. Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, съоръжения за детски и спортни площадки и други подобни открити обекти в незастроени поземлени имоти до реализиране на подробния устройствен план, по чл. 55 от Закона за устройство на територията.

                                                    Чл. 4. Преместваемите обекти и рекламните елементи трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на община Луковит.

                                                   

Глава втора

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

I. Видове преместваеми обекти

Чл. 5. Преместваем обект по смисъла на тази наредба е обект предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

Чл. 6 Преместваемите обекти могат да бъдат :

 1. По начин на поставяне:
 2. По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:
  1. Обслужващи търговията:
 1. Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен срок;
 2. мобилни – които се монтират в началото и се прибират след края на работния ден;
 3. кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от тридесет дни, както и за традиционни продажби (мартенски и коледни);

1.1. Самостоятелни търговски обекти;

1.2. Временни базарни конструкции;

1.3. Стелажи за нехранителни и други промишлени стоки;

1.4. Витрини, хладилници, фризери и др. подобни за съхранение на храни и напитки;сергии и маси за печатни изделия или улична търговия;

Маси за хранене и/или питейна консумация пред съществуващи заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви и др. /вкл. саксии и цветарници/;

 1. 6.Машини за сладолед, топли и студени напитки, пуканки и др. подобни;
 2. 7.Увеселителни атракционни съоръжения /батути, детски колички, влакчета и др. подобни/;
 3. 8.Навеси нетрайно свързани с терена;
 4. 9.Слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, сенници, тенти и др.)
 5. Елементи на градското обзавеждане – заслони за пътници, разположени на спирки на градския транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, телефонни кабини, тоалетни кабини, чешми, фонтани, часовници и елементи на обществената инфраструктура, подиуми, преместваеми декоратвни огради и др.;
 6. Декоративно-монументални елементи – знаци, плочи, паметниции др. съоръжения с възпоменателен характер, както и пособия и съоръжения използвани за външна украса;

(4). По своя характер преместваеми обекти могат да бъдат:

.      1. с типов /повтаряем/ проект;

        2. с индивидуален проект.

        Чл. 7. Типовите и индивидуалните проекти за преместваеми обекти се одобряват от Главния архитект на общината.

            Чл. 8. Преместваеми обекти, за които не са утвърдени типови /повтаряеми/ проекти, са с индивидуални проекти.

ІІ. Изисквания към преместваемите обекти

Чл. 9. (1) Преместваемите обекти трябва:

1. да се ползват по предназначение според одобрения проект /ако такъв е бил необходим/ и разрешението за поставяне;  

2. да отговарят на нормите за безопасност;

3. да се поддържат в добро състояние;

4. да не нарушават условията на обитаване;

5. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

6. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

7. да не застрашават безопасността на движение по улиците;

8. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;

9. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;

10. да съответстват на приетите прототипи, когато са по типови/повтаряеми/ проекти.

Чл.10. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и ползването им:

1 извън одобрена схеми, с изключение на такива с кратковременен характер във връзка с честване на официални национални и/или религиозни празници – коледни, новогодишни и други;

2. В отклонение от други изрични изисквания на настоящата наредба, както и на други приложими норми но действащото законодателство;

(2) Забранява се промяна в конструкцията и вътрешно преустройство, включително остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид, на вече поставени преместваеми обекти, без разрешение от органа издал първоначалното разрешение за поставяне.

                                     ІІІ. Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Чл. 11 Разположението на всеки преместваем обект, предмет на тази наредба се определя чрез схема за поставяне, която е задължителна за съгласуването и одобряването на проекта (отменен с решение №178/31.10.2016г.).

Чл. 12 (1) Схемите за поставяне според обхвата си биват:

1. Обща схема – обхваща цялата територия на гр. Луковит. Изработва се върху графичен картен материал в мащаб М 1:5000 и определя сигнатурно типа и местоположението на преместваемите обекти, както и частите на града, за които се предвижда създаване на обща схема на зона;

2. Обща схема на зона – обхваща обособени значителни части на територията на гр. Луковит, представляващи зони, определени от общата схема по т. 1. Изработва се върху графичен картен материал предимно в мащаб М 1:500 или М 1:1000, върху който са отразяват границите, типа и местоположението на преместваемите обекти заедно със специфичните правила за съответната зона;

3. Подробни – за всеки единичен обект или група обекти, предвидени в общите схеми. Изработват се върху извадка от кадастъра в М 1:500.

(2) Схемите по предходните алинеи се съгласуват в зависимост от своя обхват и предназначение с дружествата доставчици на вода и енергия, държавните контролни и съгласувателни институции и се утвърждават от Комисия по преместваеми обекти, за рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на община Луковит.

            (3) Схемите за поставяне на преместваеми обекти в паркове и градини се одобряват по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

Чл. 13. (1) Изготвянето на схеми за поставяне по чл. 12, ал.1 от Наредбата се извършва служебно от служители на община Луковит.

            (2) Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

Чл. 14. Всички схеми за поставяне на преместваеми обекти са публични и се съхраняват на достъпно за гражданите място в общинска администрация.

Чл. 15 Схемите за поставяне, според собствеността върху терените, на които се разполагат преместваемите обекти биват:

 1. Схеми за поставяне на обекти върху имоти, частна собственост (отменен с решение №178/31.10.2016г.);
 2. Схеми за поставяне на обекти върху терени, държавна собственост;
 3. Схеми за поставяне на обекти върху терени, общинска собственост.

Чл. 16. Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху имоти, частна собственост могат да се изготвят целогодишно по искане на собственика на имота и се одобряват от Главния архитект на общината (отменен с решение №178/31.10.2016г.).

Чл. 17. Схемите за поставяне на преместваеми обекти върху терени публична и частна държавна собственост се изготвят по искане на инвеститора-физическо или юридическо лице, съгласувано с централната администрация, която стопанисва имота, или в останалите случаи от Областния управител и се одобрява от Главния архитект на общината.

Чл. 18. (1) Със схемите за поставяне се определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговият вид, размер и функция.

(2) Отстоянията на обектите от сгради и от регулационни и имотни граници се определят със схемата по чл. 12 от Наредбата съобразно правилата за строежи по Закона за устройство на територията и Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

Ред за разрешаване поставянето на преместваеми обекти и съоръжения върху държавни имоти и имоти собственост на физически или юридически лица

Чл. 19. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения върху държавни имоти се издава въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

Чл. 20. Поставяне на преместваеми обекти в имоти на физически или юридически лица се извършва след представяне на следните документи:

(1)Заявлението – образец отправено от:

 1. собственика на имота;
 2. лице с договор за наем със собственика на имота или лице, което има изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверени подписи (отменен с решение №178/31.10.2016г.);
 3. един от собствениците на имота с изрично писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи (отменен с решение №178/31.10.2016г.);
 4. към заявлението за поставяне се прилагат следните документи:
  1. документ за собственост на имота;
  2. договор за наем със собственика на имота;
  3. писмено съгласие от собствениците на имота;
  4. нотариално заверено съгласие на съсобствениците при поставяне на преместваем обект в имот в режим на съсобственост;
  5. скица от одобрена кадастрална карта или одобрен кадастрален план;
  6. скица от действащ регулационен план;
  7. ситуационно решение;
  8. архитектурно-дизайнерски проект;
  9. конструктивен проект;
  10. инсталационен проект;
  11. снимки и др. материали, доказващи адаптацията на преместваеми обект в градска среда.

Чл. 21. (1) Заявлението с приложените документи се разглежда от Главния архитект, който в четиринадесет дневен срок от подаването му:

 1. съгласува проекта за виза
 2. прави мотивиран отказ

(2) След издаване на визата, проектната документация се внася за одобряване и издаване на разрешение за поставяне от Главния архитект съгласно ЗУТ.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

Ред за поставяне на преместваеми обекти в имоти общинска собственост.

Чл. 22. (1) Поставяне на преместваеми обекти, представляващи самостоятелни търговски обекти, се извършва след сключен договор с Кмета на Община Луковит за наем, по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС /НРПУРОИ/

(2) След сключване на договора Наемателят внася за съгласуване до Главния архитект идейния проект за поставяне на преместваемия обект за виза. След издаване на визата, проектната документация се внася за одобряване и издаване на разрешение за поставяне от главния архитект съгласно ЗУТ.

Чл. 23. (1) Когато към преместваемия обект има възможност за ползване на открита площ за разполагане на маси за открита консумация, фризери за сладолед и студени напитки, същата ще бъде отразена в схемата за разполагане на преместваемия обект.

Чл. 24. (1) Разрешенията за поставяне имат действие докато е в сила сключения договор за наем за ползване на общинския имот или част от него, върху който е разположен преместваемия обект.

(2) Разрешението за поставяне е персонално и се обезсилва при прехвърляне собствеността на преместваемото съоръжение, за което е издадено.

(3) Разрешението за поставяне запазва действието си за правоприемника на лицето, на което е издадено само при наследяване, сливане, вливане, отделяне, разделяне и промяна в организационната форма на регистрация по Търговския закон и ако в срок от два месеца от настъпване на правоприемството /промяна в регистрацията в Търговския регистър/, заинтересованите лица заявят писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на праводателя по сключения договор.

Чл. 25. (1) Разполагането на преместваеми обекти представляващи:

1. Временни базарни конструкции;

2. Стелажи за нехранителни и други промишлени стоки;

3. Витрини, хладилници, фризери, автомати за напитки и др. подобни за съхранение на храни и напитки, сергии и маси за печатни изделия или улична търговия;

4. Маси за хранене и/или питейна консумация пред съществуващи заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви и др. /вкл. саксии и цветарници/;

5. Машини за сладолед, топли и студени напитки, пуканки и др. подобни;

6. Увеселителни атракционни съоражения /батути, , въртележки, влакчета, детски колички /акумулаторни или стационарни и др. подобни/

се извършва със заявление по образец до Кмета на общината след съгласуване с Главния архитект на Община Луковит.

            (2) В случаите когато преместваеми обекти по ал. 1 се разполагат в непосредствена близост до други обекти и/или фасади на жилищни сгради, заявителят представя нотариално заверено съгласие от собствениците.

(3) В случаите когато се иска разполагането на детски атракциони е необходимо заявителят да представи и сертификат за безопасност на съоръжението.

(4) Максималният срок за ползване на общински имот-открита площ за разполагане на преместваеми обекти описани в чл.26, ал.1, т.2, т.3, т.5 и т.6 е до една година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА МАСИ ЗА ОТКРИТО СЕРВИРАНЕ ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВИ И ДР.

Чл. 26. (1) Главният архитект на община Луковит съгласува схема за разполагане на маси със столове за консумация на открито пред заведения за хранене и развлечение на територията на града

(2) Схемата по ал. 1 ще отразява максималната площ, която собственикът или ползвателят на търговски обект може да ползва.

(3) Ако ползваната открита площ е ограничена с декоративна преместваема ограда, саксии с цветя и др. подобни, същите трябва да бъдат разположени в максимално разрешената площ на представената схема.

Чл.27. (1) Всеки собственик или ползвател на заведение за хранене и развлечение на територията на община Луковит е длъжен да подаде заявление –образец до Кмета на общината за ползване на открита площ

(2) В заявлението по ал. 1 лицето трябва да посочи точната площ, върху която ще бъдат разположени масите за открита консумация (същата не може да бъде по-голяма от максималната площ съгласно чл. 27, ал. 2), както и срока за ползването й.

Чл. 28. Към заявлението заинтересованите лице прилагат следните документи:

 1. удостоверение от Агенцията по вписванията, актуално към момента на подаване на заявлението;
 2. документ за собственост или договор за наем със собственика на обекта.

Чл. 29Заявления за ползване на открита площ за новоткрит или преустроен обект се подават по реда на чл. 28. В този случай собственикът или ползвателят прилага:

1. ситуационна схема за разполагане на масите на открито с отбелязан брой маси и места за сядане;

2. снимка, от която да е видно местоположение на търговския, обект пред който ще се разполагат масите за открита консумация;

 1. удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за строеж и/или разрешение за преустройство на търговския обект.

Чл.30. Постъпилите заявление по чл. 30 се обработват от служител определен от Кмета на Община Луковит, който на база данните вписани в заявлението и одобрената от Главния архитект схема за разполагане.

Чл.31. Максималния срок за ползване на общински имот за разполагане на маси за открита консумация е до 1 година.

Чл. 32. (1). Ако ползвателят на общински имот за разполагане на маси за открита консумация желае да промени параметрите на ползваната площ, същият подава заявление, в което вписва желаните промени.

      (4) При констатиране, че ползвателят на общинския имот ползва по-голяма площ от посочената, същият заплаща разликата считано от датата на подаване на заявлението.

Чл. 33. (1) Не се разрешава разполагането на маси за открито сервиране извън площта и размерите посочени в одобрената схема;

(2) Не се разрешава разполагането на маси за открита консумация на тротоари по-тесни от 1,5 метра;

(3) Когато масите за открита консумация се разполагат върху пешеходни зони и пешеходни улици, без автомобилно движение по тях, разполагането им трябва да се съобрази с възможността за преминаване на транспортни средства със специален режим;

(4) При наличие на други търговски обекти или входове на жилищни сгради в непосредствена близост до заведението за хранене и развлечение, масите могат да се разполагат само в рамките на лицето на заведението за хранене и развлечение, ограничено от страничните му преградни зидове към уличната регулация или фасадата на която се намира входа на заведението.

Чл. 34. Ползваната открита площ за разполагане на маси за открита консумация може да бъде ограничена с:

 1. декоративна ограда, саксии с цветя и други декоративни елементи, с височината не повече от 0,70 м. от нивото на терена;
 2. ветробрани с височина не повече от 1,30 м. от нивото на терена.

Чл. 35 Върху местата за разполагане на маси за открита консумация се разрешава разполагането на слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, сенници, тенти, навеси свързани с терена и др.), които при поставянето им и/или премахването им не се изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставят или отделят.

Чл. 36. Поставянето на слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, сенници, тенти, навеси свързани с терена и др.) се извършва след представяне на следните документи:

(1) Заявление – образец отправено от:

 1. собственика на търгоския обект;
 2. лице с договор за наем със собственика на търговския обект или лице, което има изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверени подписи (отменен с решение №178/31.10.2016г.);

(2) към заявлението за поставяне се прилагат следните документи:

 1. документ за собственост за търговския обект;
 2. договор за наем със собственика на търговския обект;
 3. нотариално заверено съгласие на собствениците на сградата, на чиято фасада ще се поставя слънцезащитното устройство (отменен с решение №178/31.10.2016г.);
 4. конструктивен проект;
 5. чертеж-ситуация в мащаб 1:500;
 6. фасадно решение –показва вида и параметрите на слънцезащитното устройство;
 7. проект за цветово оформление;
 8. допълнителни материали /фотомонтажи колажи и др. доказващи адаптиране на съоръжението в градската среда.

 

РАЗДЕЛ ІV

РЕГИСТРИ

            Чл. 37 Община Луковит организира воденето на регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти.

 

Глава трета

РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 38. (1) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или калкан на сграда и друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

(2) Рекламните елементи представляват големи пана за плакати, билбордове, малки пана за плакати, рекламни колони, рекламни касети, тристени, рекламни ракети, премостващи арки и други съоръжения.

Чл.39 (1) Извън рекламните елементи, посочени в чл. 39, ал. 2 рекламна дейност може да се извършва чрез:

 1. 1.Реклама с кампаниен характер-промоции, раздаване на рекламни материали, листовки и др.;
 2. 2.Реклама със специализирани рекламни автомобили или такива, пригодени да носят реклама;
 3. 3.Реклама от въздух с летателни апарати за разпространение на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на плакати или флагове и др.

Чл. 40 (1) Рекламните елементи могат да бъдат заявени за поставяне по реда на тази наредба въз основа на:

1. типови/повтаряеми/ проекти;

2. индивидуални проекти. 

(2) Типовите проекти се одобряват от Главния архитект на общината.

                                        ІІ. Изисквания към рекламните елементи

Чл. 41 (1) Рекламните елементи трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;

7. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

8. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;

9. да не се поставят в обхвата на спирките на градския транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти;

10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

11. да не се поставят върху сгради на представителни институции и на паметници на културата, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

12. да не се поставят върху дървета и едроразмерна растителност;

13. да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и в изрично посочените в тази Наредба случаи.

14. да не се поставят върху ажурни огради;

15. да не излизат извън рамките на поземления имот, в който са поставени;

16. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към тях;

17. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

18. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти;

19. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама.

(2) Забранява се разполагането на рекламни елементи, които:

1. Съдържат невярна или подвеждаща информация;

2. Пропагандират под каквато и да е форма на действия, забранени от законодателството на РБ;

3. Съдържат порнографски и други материали, накърняващи добрите нрави и морални норми;

(3) Забранява се рекламирането на:

1.Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично действие;

2.Лекарствени средства, тютюневи изделия и алкохолни напитки и др., за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове.

                                  ІІІ. Схеми за поставяне на рекламни елементи

Чл. 42 (1) Схемите за поставяне според обхвата си биват:

1. Обща схема – показваща местоположението и вида на рекламните елементи по чл. 41, ал. 2, върху общински терени. Изработва се върху графичен картен материал в мащаб м 1:5000;

2. Подробни – показващи точните размери на отделните рекламни елементи и отстоянията към ограничители в публичните градски пространства. Изработват се върху извадка от кадастъра в М 1:500.

(2) Схемите за поставяне се одобряват от Главния архитект на общината

Чл. 43. Схемите за поставяне, според собствеността върху терените, на които се разполагат рекламните елементи:

1. Схеми за поставяне на рекламни елементи в имоти, частна собственост;

2. Схеми за поставяне на рекламни елементи в имоти, държавна собственост;

3. Схеми за поставяне на рекламни елементи в имоти, общинска собственост.

 

 

Глава четвърта

ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

 

І. Фирмени надписи

            Чл. 44.(1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1. върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите;

2. вертикално или хоризонтално по фасадите на нежилищни сгради, в които се осъществява дейността на лицето.

(3) Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи, той не може да ги надвишава с повече от 1 м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.

(4) Фирмените надписи поставени пред балкони или прозоречни отвори не могат да са по-високи от парапета на балкона или от подпрозоречния парапет.

(5) Когато фирменият надпис се издава от фасадата на сградата, на която е поставен, неговият най-отдалечен край не може да бъде на повече от 1,50 м. от фасадата, а когато е поставен на височина под 2,20 м. от нивото на терена, не може да се издава от фасадата на сградата повече от 0,15 м.

Чл. 45. (1) Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган.

(2) В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, Главният архитект на общината одобрява проект за фирмените надписи.

            (3) Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размер до 0,25 м2, когато същите са поставени на нивото на партера и успоредно на стената.

            Чл. 46. Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

Чл. 47. Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

                       ІІ. Фирмени  информационно-указателни табели. Фирмени тотеми

Чл. 48.(1) Фирмените информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности и упътват към местоположението им.

(2) Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели е необходимо да бъдат изписани на български език с изключение на търговската марка или фирмен знак (лого), съгласно съдебна, респективно патентна регистрация. Допускат се надписи и на друг език, но не по-големи от надписите на български език, и ако са разположени след или под надписа на български.

Чл. 49. (1) Фирмена информационно-указателна табела може да се поставя върху общински имоти и сгради, за да обозначи факта на изграждане и/или поддържане на общински публични озеленени площи, инфраструктура или сгради от трети лица безвъзмездно в полза на общината въз основа на договор.

(2) Площта на фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да надвишава 1,00 м2.

(3) За един обект по ал. 1 може да се поставя една фирмена информационно-указателна табела.

            (4) Фирмената информационно-указателна табела по ал. 1 не може да служи за излъчване на рекламни послания или да съдържа повече информация от указаната в ал. 1.

Чл. 50. (1) Фирменият тотем представлява индивидуален рекламен монументално-декоративен елемент, обозначаващ местонахождението на обект или дейността на конкретно лице.

(2) Фирменият тотем може да се постави само в непосредствена близост до обозначения обект.

(3) Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

(4) Одобрението на индивидуалните проекти и разрешението за поставяне на фирмения тотем  се извършва от Главния архитект на общината.

 

ІІІ. Временни  информационни  елементи

Чл. 51. Временни информационни елементи – знамена, транспаранти, съобщения и др.,  съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки или услуги.

Чл. 52. (1) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от два месеца.

            Чл. 53. Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се извършват в сградата.

Чл. 54. Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно-информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.

            Чл. 55 (1) Кметът на общината може да разреши, със заповед, безвъзмездно поставяне на временни информационни елементи , във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.

(2) В заповедта по ал.1 се посочва местоположението и вида на временните информационни  елементи, срока на поставяне.

Чл. 56. Временните информационни елементи се демонтират до три дни след изтичане на срока на разрешаването им от собственика или ползващото информацията лице.

Глава пета

ОБЩЕСТВЕНИ  ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

                             І. Обществени  информационни елементи

Чл. 57. Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез информационно-указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

Чл. 58. Обществените информационните елементи се поставят с типови проекти, одобрени от Главния архитект на общината.   

Чл.59. (1) Информационно-указателните табели обозначават местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местоположението на определен обект или дейност.

            (2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската администрация в публичното градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

Чл.60. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи.

(3) Редът за разполагане на безплатни съобщения върху афишните колони и обществените информационни табла се определя със заповед на кмета на общината. Заповедта на кмета на общината се публикува в сайта на общината.

(4) Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, стълбовете на контактната мрежа на градския транспорт, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места.

Чл. 61. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава девета.

                                

 

 

ІІ. Декоративно-монументални елементи

Чл.62. (1) Декоративно-монументалните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на декоративно-монументални елементи.

Чл. 63. За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на декоративно-монументалните елементи се налагат санкции по Глава осма.

Глава шеста

Поставяне на рекламни и информационни елементи

І. Поставяне на рекламни и информационни елементи в държавни имоти и имоти собственост на физически или юридически лица

 

      Чл. 64. Разрешение за поставяне на рекламни елементи по чл. 39 и фирмени тотеми в държавни имоти се издава въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

Чл. 65. Разрешение за поставяне на рекламни елементи по чл. 39и фирмени тотеми в имоти на физически или юридически лица се извършва след представяне на следните документи:

(1)Заявлението – образец отправено от:

 1. собственика на имота;
 2. лице с договор за наем със собственика на имота или лице, което има изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверени подписи (отменен с решение №178/31.10.2016г.);
 3. един от собствениците на имота с изрично писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи (отменен с решение №178/31.10.2016г.);

(2) към заявлението за поставяне се прилагат следните документи:

1. документ за собственост на имота;

2. договор за наем със собственика на имота;

3. писмено съгласие от собствениците на имота;

4. нотариално заверено съгласие на съсобствениците при поставяне на преместваем (отменен с решение №178/31.10.2016г.);

5. обект в имот в режим на съсобственост;

6. скица от одобрена кадастрална карта или одобрен кадастрален план;

            7. скица от действащ регулационен план;

8. ситуационно решение;

9. архитектурно-дизайнерски проект;

10. конструктивен проект;

11. инсталационен проект, когато е необходимо;

12. снимки и др. материали, доказващи адаптацията на рекламния елемент в градска среда.

(3). Върху недвижими имоти-културни ценности в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след съгласуване с Министерство на културата по реда на ЗУТ.

(4) Върху сгради –етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по ал. 44 се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ. Съгласието и договорът се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Чл. 66 (1) Заявлението с приложените документи се разглежда от Главния архитект, който в 14-дневен срок от подаването му:

 1. съгласува проекта за виза
 2. прави мотивиран отказ

(2) След издаване на визата, проектната документация се внася за одобряване и издаване на разрешение за поставяне от Главния архитект съгласно ЗУТ.

ІІ. Поставяне на рекламни и информационни елементи върху имоти и вещи общинска собственост

            Чл.67. (1) Поставянето на рекламни и информационни елементи в имоти общинска собственост се извършва след подаване на заявление-образец до Кмета на Общината.

            (2) Към заявлението се прилагат следните документи:

            1. проектна документация, която съдържа:

            а/ ситуационно решение;

            б/ архитектурно-дизайнерски проект;

            в/ конструктивен проект, когато е необходимо;

            г/инсталационен проект, когато е необходимо;

            д/ обяснителна записка;

            е/ снимки и др. материали, доказващи адаптацията на рекламния елемент в градска среда

Чл. 68 (1) За поставяне на рекламни елементи по чл.39 ал.2, Кметът сключва договор за наем по реда на ЗОС и Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС /НРПУРОИ/.

(2) При разполагане на рекламни елементи върху имоти публична и частна общинска собственост се заплащат  цени  съгласно Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

(3) Главният архитект съгласува проекта за поставяне на рекламните елементи по ал. 1 за виза. След издаване на визата, проектната документация се внася за одобряване и издаване на разрешение за поставяне от Главния архитект съгласно ЗУТ.

Чл. 69. (1) Заявлението за поставяне на фирмен тотем върху имоти общинска собственост се разглежда от Главния архитект, който да одобри проекта или направи мотивиран отказ.

            (2) След одобряване на проекта Главният архитект издава разрешение за поставяне съгласно ЗУТ.

(3) Заявленията за разполагане на фирмено-информационно указателни табели, информационни елементи с временен характер / транспаранти, знамена, хоругви/ върху вещи или имоти общинска собственост, които да са придружени от художествен проект, ситуационна скица и фотомонтаж се разглеждат от Главния архитект, който от своя страна одобрява приложеният проект или прави мотивиран отказ.

 

Глава седма

 

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.70. (1) Премахването на преместваеми обекти и рекламни елементи, разположени в нарушение на настоящата наредба се извършва по реда и при условията на чл.57а от Закона за устройство на територията.

(2) При констатиране на разположени преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи  в нарушение на настоящата наредба с отбелязан собственик, на същите се съставя констативен акт за нарушение. Констативния акт се връчва на собственика, който може да направи възражение.

(3) В 7-дневен срок от връчване на констативния акт, Кметът на Общината издава заповед за премахване.

(4) Ако в указания в заповедта по ал.3 срок преместваемият обект, рекламния, информационния или декоративно-монументалният елемент не бъде премахнат доброволно, същият се премахва принудително от община Луковит за сметка на нарушителя.

(5) Когато собственикът на преместваемия обект или рекламния елемент, поставен в имот общинска собственост е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината.

(6) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния или декоративно-монументален елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3, Кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

            Чл. 71. (1) В заповедта по чл.71, ал.3 Кметът на общината определя срок за премахване на преместваемия обект или рекламния елемент.

            (2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта, преместваемия обект или рекламният елемент се премахват принудително.

            (3) Преди да пристъпи към принудителни действия, Кметът определя срок за доброволно изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от седем дни.

            (4) Ако задължението не бъде изпълнено доброволно, задължените лица се уведомяват за деня и часа за принудително изпълнение.

           (5) Принудителното премахване  се извършва от изпълнител, посочен от Кмета на общината в заповедта за премахване.

            Чл. 72. Изпълнението на заповедите по чл.57а от ЗУТ се извършват със съдействието на органите на общинска полиция, а в определените случаи от РУ на МВР Луковит.

            Чл. 73. Преди започване на действията по изпълнение на заповедите, Кметът уведомява управителите на експлоатационните дружества за необходимостта от прекъсване на ел.захранването или водоснабдяването на обекта.

            Чл. 74. (1) За извършения демонтаж длъжностните лица съставят количествени сметки и протокол за извършените демонтажни работи.

            (2) Демонтиран рекламен елемент се връща на собственика след заплащане на разходите по принудителното премахване, но не по-малко от 50.00 лева за всеки рекламен елемент;

Чл. 75. Премахнатите преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи се съхраняват от Община Луковит в срок от 1 година от датата на демонтирането им. След изтичане на този срок същите в зависимост от тяхното състояние се бракуват или заприходяват в полза на Община Луковит.

 

 

Глава осма

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 76. Кметът на общината или упълномощени от него лица упражняват контрол по приложението на тази Наредба.

Чл. 77. Длъжностните лица съставят констативни актове за нарушение по смисъла на чл. 57а от ЗУТ и за нарушения то Глава шеста от § 6 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

            Чл. 78. (1) Наказва се с глоба в размер от 50 до 100 лева за физическо лице, а еднолични търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание този който:

 1. постави преместваем обект без разрешение за поставяне;
 2. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност;
 3. не изпълни в определен срок заповед за демонтиране на незаконно поставен преместваем обект или рекламно-информационен елемент.

(2) Наказват се с глоба от 50 до 300 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, лица поставили безплатни съобщения на непредвидени за целта места.

(3) Ако лицата по ал.2 са неизвестни, глобата се налага на лицата, организатори на мероприятието, рекламирани в съобщението.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Луковит въз основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от служители от общинска администрация.

Чл. 79. (1) За явно маловажни случаи на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, установени при извършването им, упълномощени длъжностни лица налагат на място, срещу квитанция глоба в размер на 20 лева.

(2) За маловажни случаи на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, установени при извършването им, упълномощени длъжностни лица могат да налаган на местонарушението глоба в размер на 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни да самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, който заплаща глобата.

      Чл. 80. За неуредените в тази глава въпроси се прилага ЗУТ, АПК и Законът за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Преместваем обект” е обект предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

2. “Тента” е платнен или друг вид навес пред заведение за хранене и развлечение предназначена за предпазване от слънце, дъжд и др.

3. „Типови проекти” са повтаряеми инвестиционни проекти за преместваем обект или за рекламен елемент, които определят външен вид, конструкция, характеристики и материали на обекта или елемента и се използват задължително, когато според одобрената схема за поставяне е предвидено поставяне на обект или елемент по типови проекти

4. “Рекламен елемент” е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или калкан на сграда и друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

            5. "Надпис" е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, съоръжение или преместваем търговски обект. Надписът е свързан с функцията или предназначението на даден обект.

            6. "Информационно-указателна табела" е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи местоположението на обект, сграда или друг имот.

            7. “Фирмен тотем” е обемна или пластична форма, одобрена по съответния ред като фирмен корпоративен проект. Фирменият тотем се поставя в непосредствена близост до обект на фирмата.

8. Флажни рекламни материали са фирмени знамена, вертикални и хоризонтални транспаранти /през и успоредно на сгради по улици и площади/ с изключение на национални флагове и на знамената на политическите партии и обществените организации, поставени пред или над клубовете им.

9. “Афишна колона” и “Информационно табло” са съоръжения за разлепване на плакати и/или афиши, информиращи обществеността за предстоящи културни, спортни, хуманитарни и др. подобни мероприятия.

§ 2. (1) Обхватът на спирките на  градския транспорт е със следните размери:

а) дължина:

1. автобусна спирка– 20 м.;

б) ширина:

1. стандартна ширина – 3,50 м.;

2. минимална ширина – 1,50 м.

(2) В обхвата на спирките на  градския транспорт се допуска само по типови проекти поставянето на следните преместваеми обекти и рекламни елементи:

1. спирков знак с информационно табло за нуждите на градския транспорт и кошче за отпадъци;

2. спирков навес с информационно табло за нуждите на градския транспорт и рекламна касета;

3. павилион за продажба на билети, вестници и дребни пакетирани стоки.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3 Собствениците на преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции по Глава осма.

§ 4. Всички схеми, одобрени преди влизане в сила на настоящата наредба, са валидни до приемането на нови схеми.

§ 5. Кметът на общината е длъжен да проведе информационна кампания за нововъзникналите по силата на тази наредба права и задължения.

§ 6. За всички неуредени понятия в тази наредба се прилагат понятията от Закона за устройство на територията.

§ 7. Наредбата е приета от Общински съвет - Луковит с Решение №521 по Протокол №45 от 26.03.2015 г. г. на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от ЗУТ, и отменя Наредбите за ред и условия за поставяне на преместваемите обекти и за рекламните елементи на територията на Община Луковит приети с Решения № 83/21.10.2004 г. и Решение 114/26.11.20104г.

§ 8. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №178 от 31.10.2016г.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-Луковит  ………………………

                                                                                                          /Калин Василев/