Наредби


Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Луковит

четвъртък, 26 януари 2017 1420

ГЛАВА ПЪРВА Общи разпоредби Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и реда за организиране на почасови, съботно - неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга, по смисъла на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното…

Наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Луковит

сряда, 30 ноември 2016 1223

            РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1  С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини /наричан за по-кратко Регистър/, както…

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Луковит

сряда, 30 ноември 2016 1625

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1. Тази Наредба се създава във връзка с чл.59.(1) от Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. Чл.2. С тази Наредба се регламентират условията…

НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 14 юли 2016 1703

РАЗДЕЛ ПЪРВИ преместваеми обекти, рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи Глава първа    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми…

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

петък, 10 юли 2015 1487

  Р А З Д Е Л П Ъ Р В И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 С тази наредба се определят условията и реда, по който Община Луковит упражнява правото си на собственост върху общинската част от капитала - акции или дялове в търговските дружества…

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

неделя, 19 октомври 2014 1308

/приета с Решение № 424/21.07.2014 г. на ОбС/ I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Община Луковит, дейността на Кмета на общината и кметовете на кметства…

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

вторник, 14 януари 2014 1240

  Раздел І Общи положения Чл. 1 (1). С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, …

Наредба за а определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 14 януари 2014 3965

  ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази Наредба се определят отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяне на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното…

НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 14 януари 2014 1309

(Приета с Решение№ 332/ 17.12.2013 г.  на ОбС-Луковит/)   І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ            Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване, управление и реда за предоставяне за ползване на общинските…