Mayor - IVAN DIMITROV GRANCHAROV


Contact me

FOR CORRESPONDENCE:
5770 Lukovit , Vazrazhdane Str. 73,
phone.: 0697 524 64
email: [email protected]

Visiting hours:
thursday: 15:00 – 17:00

Управленска програма

Personal data:

Ivan Dimitrov Granhcharov was born on August 3rd, 1972 in Lukovit, Bulgaria. He is married with two children - a girl and a boy.

Education:

He completed his secondary education at the high school “Veska Mihailova”, Lukovit, in 1990. In 2002 Ivan Grancharov graduated with a bachelor’s degree in Management of business at D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria and he took his Master’s degree of Economics in 2004.

Experience:

From 1994 to 2011 Ivan Grancharov is an owner of “Ablamilk” Ltd. and a partner in “Milkkom” Ltd. The main activities of these two companies are manufacturing and marketing of dairy products. He is a member of the Board of the Association of Dairy Processors in Bulgaria. From 1998 to 2011 he was Chairman of the Board of LAC 'Athletic-90 "Lukovit. From 2000 to 2011 he was Chairman of the Board of FC "Botev" Lukovit.

Experience in local self-government:

For three consecutive terms /1999-2003, 2003-2007 and 2007-2011/ he was a councilor in the Municipal Council Lukovit. During the last two terms he wass a Chairman of the Standing Committee "Budget, Economy and European Integration" at the Municipal Town Council of Lukovit. In 2011, he won the elections for Mayor of Lukovit Municipality (mandate 2011-2015). He is a member of the PP "GERB".

 

Правомощия

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и кметовете на кметства, се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон, като в населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.

Кметът на общината:

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общински бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет;
 • Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Председателства Съвета по сигурност;
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 • Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • Оказва съдействие на етажните собственици и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за етажната собственост.
https://www.livechatalternative.com/