Проект за изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на Община Луковит за ПИ №№ 44327.25.65., 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Доклад за екологична оценка на проект за „Изменение на ОУП на Община Луковит за ПИ №№ 44327


https://www.livechatalternative.com/