ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 504

РЕШЕНИЕ НОМЕР 132 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване на ел.кабел НН за захранване на обект "Складова база за селскостопанска продукция" в имот 059311 в землище на с.Дерманци, общ.Луковит по чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ.

1. На основание чл.21 ал.т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Луковит дава предварително съгласие на „Маримпекс-МГ" ЕООД София, ЕИК 130900818 за право на прокарване на ел.кабел НН за захранване на обект "Складова база за селскостопанска продукция" в имот 059311 в землище на с.Дерманци, общ.Луковит по влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед номер  224/26.06.2009г.
Определя  срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.З от ЗОЗЗ Общински съвет Луковит дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Маримпекс- МГ" ЕООД София, ЕИК 130900818   по т.1, след влизане в сила на ПУП.
3. Възлага на  „Маримпекс- МГ" ЕООД София, ЕИК 130900818 да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаваме на трасе на обекта, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2.