ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-435/08.02.2012г.:

понеделник, 20 май 2013 506

 Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 30/03.02.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП–ПР/ в обхват УПИ V-641, VI-642 и УПИ IV-640, кв.63 по Регулационния и кадастрален план на с.Румянцево, Община Луковит, обл.Ловеч с цел обединяване на УПИ V-641 и VI-642 и прехвърляне на реални части от УПИ IV-640 с гараж, построен върху нея, към новообразувания от обединяването имот.
  Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.