ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3256/26.10.2012г.:

петък, 05 юли 2013 517

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 375/25.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и  застрояване /ПУП–ПРЗ/ и схеми за елементите на техническата инфраструктура за  ПИ с идентификатор 44327.197.85 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел смяна предназначението на земята и отреждане на имота за жилищно застрояване с устройствена зона Жм.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.