ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3070/09.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 536

Община Луковит, дирекция "ТСУ", съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 417/08.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП–ПР/ в обхват УПИ I-230,231, УПИ II-233 и УПИ ХХVIII-232 в кв.26 по Регулационния и кадастрален план на с.Ъглен, общ.Луковит, обл.Ловеч с цел поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземления имот.
Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.