ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2945/01.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 520

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 406/01.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатори 44327.230.30 по Кадастрална карта на гр.Луковит, обл.Ловеч, с цел отреждане на имота „За производствени и складови нужди” .
  Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.