ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2680/28.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 518

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 351/27.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/, план-схеми за елементите на техническата инфраструктура и парцеларни планове към тях, в обхват ПИ с идентификатори 44327.251.1 и 44327.251.6, м.”Хумника” по Кадастрална карта на гр.Луковит, обл.Ловеч, с цел смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждането им за Чисто производствена устройствена зона /Пч/ - конкретно „за производствена и складова дейност”.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.