ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2679/28.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 536

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 350/27.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИПУП–ПР/ в обхват УПИ VII-1169 и УПИ VIII-1173, кв.93 по Регулационния и кадастрален план на с.Торос, общ.Луковит, обл.Ловеч с цел поставяне на вътрешните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземления имот.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.