ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2495/17.10.2011г.:

вторник, 14 май 2013 729

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 328/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за  ПИ с кадастрален номер 018021, з-ще на с.Карлуково, общ.Луковит с части: 1. План за регулация и застрояване и 2. Инвестационен проект. 
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.