ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-240/25.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 571

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 18/23.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/, план-схеми за елементите на техническата инфраструктура и парцеларни планове кам тях, в обхват поземлени имоти с идентификатори 44327.266.59 и 44327.266.60 по Кадастрална карта на гр.Луковит, обл.Ловеч, с цел смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждането им за Жилищно застрояване.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.