ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-239/25.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 537

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 17/23.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/, план-схеми за елементите на техническата инфраструктура и парцеларни планове кам тях, в обхват поземлен имот с идентификатор 44327.266.43 по Кадастрална карта на гр.Луковит, обл.Ловеч, с цел отреждане на имота за Жилищно застрояване.
 Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.