ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2084/26.04.2013.:

понеделник, 05 август 2013 536

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 234/26.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за складова сграда, в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI, кв.234 по Регулационния план на гр.Луковит.
   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.