ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-146/13.01.2012г.:

петък, 17 май 2013 503

 Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 11/12.01.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/, план-схеми за елементите на техническата инфраструктура и парцеларни планове към тях, в обхват ПИ с кадастрален номер 068020 в Землището на с.Румянцево, общ. Луковит, обл.Ловеч, с цел смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждането му за Крайпътен обслужващ обект при спазване на устройствените показатели на Жилищна устройствена зона с малка височина, плътност и интензивност на застрояване /Жм/.
  Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред Административен съд –Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.