ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3828/10.10.2014 ГОД.

петък, 10 октомври 2014 529

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 592/09.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ V и УПИ ХІХ, кв.234 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатор 44327.502.2897 и ПИ с идентификатор 44327.502.2898 по Кадастрална карта на гр. Луковит, с цел прехвърляне на реални части от единия имот към друг и по-конкретно от УПИ V, към УПИ ХІХ, кв.234.

             Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.