ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3286/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 485

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 536/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ VІІІ, кв.159 по Регулационния план на гр.Луковит с цел предвиждане на пешеходна алея между УПИ VІІІ, кв.159 по Регулационния план на гр.Луковит  /ЦДГ „Слънце”/ от една страна и УПИ № №VІІ, ІV и ІІІ от друга, за сметка на общинския имот.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.