ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3285/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 471

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 537/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ І-614,615 и УПИ ІІ-614,615, кв.49 и улица от четвъртокласната улична мрежа в участък между осови точки с номера 91 и 365,  по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, с цел премахване на предвиждането за улица в този участък и придаването на площта към двата урегулирани поземлени имота.

 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.