ОБЯВЛЕНИЕ № 01-328/22.01.2016 ГОД.

петък, 22 януари 2016 490

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 25/21.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват УПИ VІІ-492, кв.88 по Регулационнияи кадастрален план на с.Карлуково, общ.Луковит, с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) с цел: смяна отреждането на имота, като от „за жилищни нужди” да стане „за къща за гости”; запазване на устройствената зона – Жм и предвиждане на ограничителни линии на застрояване 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект:”Къща за гости и обслужващи сгради”

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.