ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2546/09.07.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 522

 

Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 420/08.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват поземлен имот с кадастрален  номер 1238 в кв.98,урегулиран в УПИ Х-1238 по регулационния и кадастрален план на с. Дерманци.

            Вътрешните регулационни линии на УПИ Х-1238 в кв.98 по плана на с.Дерманци, откъм урегулирани поземлени имоти ХХІ-1250,ХІХ-1251 и ХІ-1237 се поставят в съответствие със съществуващите му имотни граници.                 

           Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от  ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит  пред Административен съд Ловеч.