ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1787/16.05.2014ГОД

петък, 16 май 2014 716

 

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 267/15.05.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация и застрояване в обхват УПИ Х /44327.502.2890/ и УПИ ХІ /44327.502.2891/, кв.234 по Регулационния план на гр.Луковит /по Кадастралната карта на Луковит/, с цел обединяването им, запазване на досегашното им отреждане и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

 Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване

 

https://www.livechatalternative.com/