Земеделски земи и гори


БАНКОВА СМЕТКА!

BG 88 UBBS 8002 8450 1040 10, BIC - UBBS BG SF, КОД ПЛАЩАНЕ 44 42 00

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, НАЕМ ЗЕМЯ

BG 56 UBBS 8002 3300 3544 10, BIC - UBBS BG SF

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, БЕЛИ ПЕТНА

 

ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!!

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ!!!

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37в, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА2021/2022 Г.

Заповед № РД-04-153/26.10.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Ловеч

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанска 2020/2021 год.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ДО 31 ЮЛИ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕЗА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ -  ГР. ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37 , АЛ.4 ЗА СТОПАНСКА 2019/2020 ГОД.
ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2018/2019 ГОД.
ЗАПОВЕД №471/02.12.2019 ГОД. - Пътища
ЗАПОВЕД №408/05.12.2018 Г.
- Приложение към Заповед №408/05.12.2018 г.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2020-2021 г.

Опис по землища

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2018-2019 г.

Опис по землища

 

Обява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗОбява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на свободни пасища, мери за стопанска 2017-2018 г.

Отдадени пасища към 30.06.2017 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2020 ГОД.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2018 ГОД.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2017г. съгл. решение № 183/28.10.2016г. на ОбС.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2016г. съгл. решение № 74/31.03.2016г. на ОбС.

ОБЯВА за свободните имоти с НТП пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 г./2016 г.

ОБЯВА за заседание на 31.08.2016 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
 

 

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2017/2018 г.

 

Обява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗОбява чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Протокол за разпределение на свободни пасища, мери за стопанска 2017-2018 г.

Отдадени пасища към 30.06.2017 г.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2017г. съгл. решение № 183/28.10.2016г. на ОбС.

ГОДИШИЕН ПЛАН за ползване на дървесина за 2016г. съгл. решение № 74/31.03.2016г. на ОбС.

ОБЯВА за свободните имоти с НТП пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 г./2016 г.

ОБЯВА за заседание на 31.08.2016 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти на територията на Община Луковит
 

 

Свободни пасища, мери и ливади за стопанска 2017-2018 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2015/2016 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2014/2015 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2013/2014 г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012/2013 г.

 

ГРАФИК За сключване на споразумения във връзка с чл.37 в от ЗСПЗЗ в Община Луковит за стопанската 2013-2014 г. 
15.08.2013 г. - с. Румянцево, с. Беленци и с.Дъбен
16.08.2013 г. - с.Карлуково и с.Петревене
19.08.2013 г. - с.Тодоричене
20.08.2013 г. - гр. Луковит
21.08.2013 г. - с. Торос и с. Пещерна
22.08.2013 г. - с. Дерманци 
23.08.2013 г. - с. Бежаново и с.Ъглен
Заседанията на комисията ще се провеждат в ОСЗ гр. Луковит от 10:00 часа за първо землище и от 14:00 часа за второ землище

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2012 / 2013г.

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в община Луковит за стопанската 2011 / 2012г.