МБАЛ-Луковит

вторник, 15 август 2017 6302

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)-Луковит

“Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит” ЕООД заема важно място в здравеопазната система в област Ловеч. Болницата е модерно лечебно заведение, което осигурява диагностично-консултативна и болнична помощ за над 22 хиляди души население на територията на община Луковит и съседните общини.

МБАЛ-Луковит е лечебно заведение за болнична помощ, в която лекари с взаимодействие на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично медицинско обслужване на нуждаещите се. Болницата повишава качеството на живот на пациентите и чрез тях на техни близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

В стратегически план е целесъобразно и рентабилно функционирането на съвременно лечебно заведение в района, което предлага пълен обем диагностично-лечебни мероприятия за здравно и рехабилитационно медицинско обезпечение на пазара за медицински услуги. В болницата се осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живот у хора, при които то би могло устойчиво да се подобри чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, ако те не могат да се отстранят, или възможно намаляване страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или облекчат нейното протичане.

Целите на МБАЛ-Луковит отговарят на основните цели на националната здравна политика, а именно: произвеждането на услуги с медицинско и немедицинско съдържание, които съответстват на нейната мисия.

Постоянна цел – достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички хора.

Основни цели:

-          задоволяване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите;

-          своевременност, достъпност и качество на медицинската дейност;

-          осигуряване, укрепване и съхраняване на здравето на хората в продължение на целия им живот;

-          намаляване разпространението на определени болести и облекчаване на страданието им.

В момента болницата разполага със 100 легла, разпределени в пет отделения: терапевтично, неврологично, хирургично, детско и акушеро-гинекологично.

Организационна структура на МБАЛ

І. Диагностично-консултативно звено

Включва приемно-консултативни кабинети: терапевтичен, хирургичен, акушеро-гинекологичен, неврологичен, педиатричен, регистратура и информационно звено.

ІІ. Медико-диагностична лаборатория

Клиничната лаборатория е оборудвана с модерна и ефективна апаратура, осигуряваща точни и възпроизводими резултати на извършваните анализи. Лабораторията извършва биохимични, хематологични, кръвно-газови и коагулометрични анализи, ликворно изследване и хормонална диагностика

ІІІ. Отделение без легла и кабинети за функционална и образна диагностика

1. Отделение по образна диагностика – извършва  всички видове изследвания, свързани с  ултразвукова диагностика на корем, коремни органи, повърхностни структури и щитовидна жлеза, мамографски изследвания, конвенционална рентгенова диагностика и компютърна спирална томография. Отделението разполага с компютърен томограф, мамограф за изследване на женска гърда, ехографи.

2. Отделение за функционална диагностика – извършва всички видове изследвания на централна нервна и периферна нервна система и неинвазивна функционална диагностика на сърдечносъдова система.

ІV. Стационарни отделения:

1. Терапевтично отделение с 30 легла. Изградено е от 3 сектора:  пулмологичен, ендокринологичен и кардиологичен сектор. Разполага с  кабинет по неинвазивна и функционална диагностика, оборудван с ехокардиограф и велоергометър. Обслужва пациенти по клинични пътеки – декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години, остър миокарден инфаркт, нестабилна форма на ангина пекторис, остра и изострена  хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда, ритъмни и проводни нарушения, бронхопневмония, ХОББ и обострени  хронични и остри белодробни състояния;

2. Хирургично отделение с 15 легла и сектор по обща хирургия. Оперативната работа е в пълен обем и разнообразие, както в областта на средната, така и в областта на голямата хирургия. Работи се и оперативна травматология и лапароскопска хирургия. Извършват се инструментални  изследвания на горен интестициален тракт – гастроскопия, фибросколоноскопия, колоноскопия.  Обслужва клинични пътеки, включващи спешни състояния в областта на коремната хирургия, Към отделението са разкрити 2 реанимационни легла, където се възстановяват и поддържат основните жизнени функции. Осъществява се 24 часово наблюдение на пациентите чрез високоспециализиран персонал и съвременна модерна апаратура. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание. Разполага с централна кислородна инсталация.

3. Операционни зали. Операционният блок включва хирургична операционна, акушеро-гинекологична операционна и очна операционна. Разполага със съвременна апаратура за извършване на операции в областта на коремната хирургия, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, очни операции с лазер и др.

4. Акушеро-гинекологично отделение с 15 легла. В отделението са обособени три сектора: родилен, сектор патологична бременност и гинекологичен. Отделението разполага с: операционна зала, в която се извършват планови и спешни интервенции; родилна зала, оборудвана с фетален монитор, с който се контролира родовата дейност и сърдечната честота на плода; сектор за недоносени деца, оборудван със съвременна апаратура (кувьоз, пулсуоксиметър и др.). За новородените в депресия се полагат особени грижи. Отделението работи по  клинични пътеки, включващи грижи за новородено дете, раждане, преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания, интензивни грижи при бременност с реализиран риск и др. 

5. Детско отделение с 20 легла. Отделението работи по  клинични пътеки, включващи бронхиална астма под 18 годишна възраст, диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система, бронхопневмония и бронхиолит, остро протичащи чревни инфекции, диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама и др. Отделението е оборудвано със съвременна медицинска техника и осигурява активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.

6. Неврологично отделение с 20 легла. Работи по  клинични пътеки, включващи диагностика – извършват се високоспециализирани изследвания на централната и периферната нервна система, лечение на заболявания на централната и периферна нервна системи и техните усложнения. Разполага с кабинети  по доплерова-сонографска диагностика, ЕЕГ и ЕМГ.

V. Болнична аптека

Обслужва стационарно болни. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.

VІ. Административно-стопански блок

Високият професионализъм на лекарите и медицинските специалисти в МБАЛ-Луковит гарантира висока ефективност и качество на лечение на пациентите.

От 2013 до 2015 г. Община Луковит реализира проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”на стойност близо 2 милиона лева по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Осъществяването на проекта включва доставка на модерно медицинско оборудване, обособяване на отделение за долекуване и продължително лечение с капацитет 8 легла плюс 2 за интензивно лечение, както и осигуряване на възможност за работа по нови 8 клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация.

Управител – д-р Иван Иванов

МБАЛ-Луковит

Луковит 5770

ул. „Княз Борис І” 52

тел.: 0697 52330

факс: 0697 54086

e-mail: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/