Заявление за достъп до обществена информация


Господин КМЕТ, На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно:

На основание на същия закон желая да ми се предоставят следните документи:

Исканата от мен информация желая да получа в следната форма:


https://www.livechatalternative.com/