Защита на личните данни


Община Луковит събира, обработва и съхранява лични данни във връзка с нормативно установени задължения или в изпълнение на задачи от обществен интерес в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Информация относно Администратора на лични данни:

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73

Ел. поща: [email protected]

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Йорданка Димитрова

Телефони: + 359 (0) 879 401378

Ел. поща: [email protected]

 

Политика за защита на личните данни в Община Луковит


СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, ви информираме, че сигурността и правилното използване на личните ви данни са от изключително значение, както за вас, така и за Община Луковит.

Предвид изложеното и във връзка с упражняване правата ви на субекти на лични данни, ви уведомяваме, че на ваше разположение в Деловодството на Община Луковит за преглед и/или попълване са предоставени следните документи:

1. Политика за защита на личните данни в Община Луковит;
2. Информация за администратора на лични данни;
3. Информация за длъжностното лице по защита на данните в Община Луковит;
4. Формуляри:
4.1. Декларация за съгласие - Приложение № 2;
4.2. Декларация за съгласие на родител - Приложение № 2а;
4.3. Заявление за достъп до лични данни - Приложение № 3;
4.4. Заявление за преносимост на лични данни - Приложение № 4;
4.5. Заявление за коригиране на лични данни - Приложение № 5;
4.6. Заявление за заличаване на лични данни - Приложение № 6;
4.7. Заявление за заличаване на лични данни от родител/настойник - Приложение № 6а;
4.8. Заявление за ограничаване на обработването на лични данни - Приложение № 7;
4.9. Възражение срещу обработване на лични данни – Приложение №8.

 

https://www.livechatalternative.com/