Заповед номер 335 / гр. Луковит 21. 10.2011г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна Администрация, чл. 71, ал. 6 и 7 от  Изборния кодекс /ИК/, заповед  номер 253/17.08.2011 г. на кмета на Община Луковит и писмо с изх. номер 971/20.10.2011 г. на Ръководител МБАЛ гр. Луковит, във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове
З А К Р И В А М:
Избирателна секция номер 026 в Многопрофилна Болница за Активно Лечение с местонахождение в гр. Луковит, ул. „Княз Борис I” номер 52,  поради наличие на по-малко от 20 избиратели, съгласно разпоредбата на ИК. 
Копие от настоящата заповед да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Общината, изпрати в Общинска избирателна комисия, Областна администрация, ТЗ ГРАО Ловеч, РУП, РСПБЗН.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

https://www.livechatalternative.com/