Заповед номер 322 от 14.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години


Община Луковит обявява че със Заповед номер 322 от 14.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – частна общинска собственост както следва:
1.  Помещение с площ от  150 кв.м.  находящо се на ул.”Илия Волен” номер  4 в с.Ъглен за търговска дейност
2.  Помещение с площ от 120 кв.м.  находящо се  в УПИ IV-828 в кв.48 в с.Торос за търговска дейност.
 Конкурсната документация ще се закупува в стая номер  25 на Община Луковит срещу 30 лв. с  ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 04.10.2012 год., включително.
 Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 04.10.2012 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация
 Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 100 лв. за всеки обект ще се внася по сметка номер   BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК клон Луковит до 04.10.2012 г.включително.                        
 Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 04.10.2012 год., включително.  
 Конкурсът ще се проведе на 05.10.2012 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.
 В търга могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата  дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.

https://www.livechatalternative.com/