Заповед номер 320 / гр. Луковит 10. 10.2011г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 71 от  Изборния кодекс и във връзка със заповед номер 253/17.08.2011 г. на кмета на Община Луковит и писмо с изх. номер 01-410/05.10.2011 г. на в. и. д. Кмет на с. Ъглен           
П Р О М Е Н Я М:
Местонахождение на избирателна секция  номер 023 в с. Ъглен, ул. „Освобождение” номер 18, като 
О П Р Е Д Е Л Я М: 
В изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., местонахождение и адрес на избирателна секция номер 023 в с. Ъглен,  улица „Освобождение” номер 17, Читалище „Отец Паисий” ет. 1.
Копие от настоящата заповед да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Общината, изпрати в Общинска избирателна комисия, Областна администрация, ТЗ ГРАО Ловеч, РУП, кметство с. Ъглен и връчи на представителите на политическите партии и коалиции.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

https://www.livechatalternative.com/