Заповед номер 215/ 19.06.2012 год.


 На основание чл. 25, ал. 2 във вр. с чл. 21 , чл. 25 ал.1  от  Закона за общинската собственост и Решение номер 315/ 15.07.2010 г. и номер 432/ 25.05.2011 г. и 98/2012 г. на ОбС Луковит
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 1.  Недвижим имот ПИ с идентификатор номер 44327.77.17 находящ се в землището на гр. Луковит, в местността  „Панега ”, категория на земята при неполивни условия: трета, с начин на трайно ползване: нива, площ от  1,280 дка, при граници: имот с идентификатор номер 44327.77.18, имот с идентификатор номер 44327.115.45, имот с идентификатор номер 44327.77.30 и имот с идентификатор номер 44327.77.15, предназначен за изграждане на обект публична общинска собственост, съгласно одобрен ПУП-ПП за изграждане на елементите от техническата инфраструктура с цел осигуряване на транспортен достъп до имот, захранване с ток, вода, както и довеждащ канализационен колектор за ПИ с идентификатор 44327.80.25 / отреден за ПСОВ/, собственост на « ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ, по Нотариален акт за продажба на земеделска земя номер 93 , том II, рег.номер 538, дело 306 от 18.05.2006г. на Нотариус номер 377 по регистъра на НК.       
  Мотиви: 
  На 29.05.2012 г. Кметът на Община Луковит писмено е отправил предложение за изкупуване на ПИ с идентификатор номер 44327.77.17,  което не е прието от собственика «ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ. С оглед на изложеното са на лице правните основания предвидени в Закона за общинската собственост за извършване на отчуждаване на ПИ с идентификатор номер 44327.77.17 необходим за изграждане на  елементите от техническата инфраструктура с цел осигуряване на транспортен достъп до имот, захранване с ток, вода, както и довеждащ канализационен колектор за ПИ с идентификатор 44327.80.25 /отреден за ПСОВ / - публична общинска собственост. 
2. Начинът на отчуждаване е чрез парично обезщететяване на собственикът «ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ в съответствие с одобрена от ОбС –Луковит оценка на лиценцирания оценител, която е неразделна част от настоящата Заповед. 
3. Определям равностойно парично обезщетение в размер на 998.00 лв.
/Деветстотин деветдесет и осем лева/. 
4. Паричното обезщетение да бъде изплатено от собствени средства на Общината и бъде внесено в Райфайзен банк –клон Луковит по сметка на Община Луковит.
5. Заповедта да бъде обнародвана в Държавен вестник.
  На основание чл. 60 ал.1 от АПК  РАЗПОРЕЖДАМ :
  Предварително изпълнение на настоящата заповед по следните причини: 
  В Община Луковит е постъпила оценка от МОСВ на проектно предложение номер DIR-51011116-75-159 с наименование "Интегриран порект за подобряване на водния сектор в град Луковит" по процедура BG 161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж." входирано /вх.номер 02-2714/04.06.2012 г./ 
  Съгласно чл. 41 от Вътрешните правила за порвеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Оперативна програма " Околна среда 2007-2013 г.", в случай на непредставяне на изисканите разяснения и доказателства, проектното предложение може да бъде предложено за отхвърляне. 
  Настоящата Заповед подлежи на обжалване чрез Община Луковит пред Административен съд-Ловеч в 14 дневен срок от Обнародването й в ДВ.
  Изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Даниела Тодорова - Директор Дирекция ТСУ при Община Луковит.
  Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Цветелин Петков Цоков - Зам.-Кмет на Община Луковит 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ - Кмет на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/