ЗАПОВЕД №81/21.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА


ЗАПОВЕД

№ 81/21.02.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 21.02.2023 г. на Комисията, назначена със Заповед №68/14.02.2023 г. на кмета на Община Луковит и във връзка с подадена молба за заличаване на адрес с Вх.№02-673/13.02.2022 г. и писмо с Вх.№02-284/20.01.2023 г. на началник РУТОС при Община Луковит

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Да се заличат адресните регистрации, както следва:

  • постоянен и настоящ адрес гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №89, вх. А, ет. 2, ап. 4 на лицето Павлина ******* Аспарухова;
  • настоящ адрес гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №89, вх. А, ет. 2, ап. 4 на лицата Мюсамедин  ********* Мустафов и Ерос *********;
  • постоянен и настоящ адрес гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ №54, вх. А, ет. 3, ап. 9 на лицето Ирена ******** Атанасова.

Копие от заповедта да се изпрати чрез ТЗГРАО Ловеч на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заличаване на адресната регистрация на лицата.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на Община Луковит и на информационното табло на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Милева – директор на дирекция АПИОФСД.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Луковит.

На основание чл. 92, ал. 14, изр. 1 от ЗГР обжалването не спира изпълнението на заповедта.

На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена, е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

Файлове:

Заповед № 81 - Заповед № 81

https://www.livechatalternative.com/