Заповед № 71/08.03.2012 год. на Кмета на Община Луковит


На основание Заповед номер 71/08.03.2012 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на имоти с кадастрален номер 001036 (нула нула едно нула тридесет и шест), с площ от 100.00 дка (сто декара) в местността „Менковец” и кадастрален номер 001039 (нула нула хиляда тридесет и девет) с площ от 100.00 дка (сто декара) в местността „Менковец”, за отглеждане на трайни насаждения съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 25 г., с начална конкурсна цена 15,09 лв./дка. Депозит за участие в размер на 310.00 лв. Конкурсно условие е спечелилият конкурса кандидат да заплати на досегашния арендатор на имотите вложените средства за засаждане и отглеждане на засадените трайни насаждения в размер на 159 760.00 лв. Депозитът за участие за заплащане на стойността на вложените от арендатора средства е в размер на 15 976.00 лв.
 Конкурсът да се проведе на 27.03.2012 г. от 14.00 часа в  Административната сграда на Община Луковит
 Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая номер 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 26.03.2012 г. срещу заплащане в брой 30.00 лв. /тридесет  лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 26.03.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/