ЗАПОВЕД №627 ОТ 29.11.2021 Г. ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


ЗАПОВЕД

№ 627/29.11.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл. 3 и чл. 4 от Правила за дейността и организация на работа на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, които са утвърдени със Заповед №3-43/31.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Безопасност  на движението по пътищата“ и във връзка с изпълнение на Решение №311, взето с Протокол №34 от 21.10.2021 г. на Общински съвет Луковит

 

Н А З Н А Ч А В А М

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Луковит в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Георгиев – заместник-кмет на Община Луковит

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Тодорова – директор на дирекция „ПРУТ“ при Община Луковит

СЕКРЕТАР:  Иван Киров – специалист при Община Луковит

и

ЧЛЕНОВЕ:

 1. инж. Павлин Йотов – общински съветник, председател на ПК по „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда“ и секретар на ПК по „Законност, обществен ред и контрол по изпълненията на ОбС“ при Общински съвет Луковит;
 2. инж. Христинка Ангелова – гл. експерт в отдел „РУТОС“ при Община Луковит;
 3. Стела Любомирова – началник на отдел „ОКСМД“ при Община Луковит;
 4. Цвета Попова – инспектор в звено „Инспекторат“ при Община Луковит;
 5. Петя Топалова – директор на дирекция „МДТБ“ при Община Луковит;
 6. Светозар Стефанов – гл. експерт в отдел „ППОП“ при Община Луковит;
 7. Мариана Иванова – началник на отдел „РУТОС“ при Община Луковит;
 8. Инспектор Георги Василев Йорданов – ПИ „ПК“ в група „ОП“ при РУ на МВР Луковит;
 9. Петър Трифонов Копчев – гл. специалист РПС-Луковит към ОПУ Ловеч;
 10. Ивайло Цолов Петков – учител в СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит;
 11. Христо Йотков Христов – старши учител при ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит;
 12. Гл. инспектор Владимир Димитров Пандурски – началник на РСПБЗН Луковит;
 13. Цветан Марков Атанасов – ръководител на ПП Луковит към „ВиК“ АД Ловеч

Дейността и организацията на работа на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на територията на община Луковит да се осъществява при спазване на Правилата за дейността и организацията на работа на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със Заповед №3-43/31.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Организационно-техническото обслужване на ОбщКБДП се осъществява от секретаря.

Настоящата заповед отменя Заповед №506/01.10.2020 г. на кмета на Община Луковит;

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на електронната страница на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.

                

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/