ЗАПОВЕД №587 ОТ 29.10.2021 Г. ОТНОСНО ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 62 ОТ ЗМДТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2022 Г.


ЗАПОВЕД

№ 587/29.10.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси на територията на община Луковит, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 година в зоните съобразно определени от Общински съвет Луковит, както следва:

  1. Услуга „Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“

1.1. Честота на сметоизвозване:

1.1.1.Територията на град Луковит (Приложение №1)

- за централна градска част (I-ва зона) – три пъти в седмицата;

- за кварталите на града (II-ра и III-та зона) – два пъти в седмицата;

- за кошчетата за улична смет – ежедневно.

1.1.2. Село Дерманци – един път седмично.

1.1.3. Селата Торос, Бежаново, Ъглен, Пещерна, Тодоричене, Дъбен, Петревене, Румянцево, Карлуково, Беленци – четири пъти месечно.

1.2. Държавна психиатрична болница с. Карлуково, ЖП гара Карлуково, обособени площи за рекреации и търговия – терен пред входа на пещера Проходна и Пещерен дом – с честота на обслужването по т. 1.1.3.

1.3. Сметосъбиране и сметоизвозване на едрогабаритни отпадъци – по заявка.

  1. Услуга „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“

2.1. Услуга „Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ на смесени битови отпадъци се предоставя за всички имоти на територията на община Луковит. Същата следва да се извършва на Регионално депо за неопасни отпадъци, находящо се в град Луковит.

2.2. Дейността по разделно събиране и транспортиране на отпадъци от площадки за разделно събиране на зелени, биоразградими и строителни отпадъци от домакинства се стартира след писмено възлагане на дейността от Община Луковит (летни месеци на годината).

  1.  Услуга „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“

3.1. За град Луковит:

- Сезонно почистване (метене, уборка): Луковит – централна градска част (I-ва зона) – ежедневно съгласно Приложение №1;

- Ръчно зимно снегопочистване: Луковит – централна градска част (I-ва зона) съгласно Приложение №1;

- Машинно метене: Луковит – централна градска част (I-ва зона) - ежеседмично съгласно Приложение №1;

- Машинно миене: до два пъти месечно след възлагане и при необходимост;

- Зимно машинно снегопочистване – населените места на територията на община Луковит;

- Почистване на нерегламентирано замърсени територии;

- Организиране на кампании за почистване на населените места;

- Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване.

3.2. За селата на територията на община Луковит:

- Сезонно почистване (метене, уборка): централна част на селата на територията на община Луковит – ежедневно съгласно Приложение №2;

- Зимно машинно снегопочистване – уличната мрежа на всички населени места на територията на община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Луковит.

Препис от настоящата заповед да бъде поставена за обществен достъп на официалната интернет страница на Община Луковит, на информационното табло в Център за административно обслужване за сведение на всички заинтересовани.

Копие от настоящата заповед да се връчи на Дирекция „Местна данъци такси и бюджет“, Звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, Регионално депо за неопасни отпадъци и финансов контрольор.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгласно Заповед №3/03.01.2020 г.

 

https://www.livechatalternative.com/