ЗАПОВЕД №532 ОТ 16.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА


ЗАПОВЕД

№ 532/16.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т. 11 и т. 12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 01.10.2020 г. на Комисията, назначена със Заповед № 528/13.10.2020 г. на Кмета на Община Луковит и във връзка с подадено заявление за заличаване на адрес вх.02-4919/12.10.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи постоянен адрес  – гр. Луковит, ул. “Воденичарска“ № 001 на лицата:

1. Йордан Стоянов Чеков, от дата 27.04.2004 г. и от дата 26.04.2004 г.

2. Саманта Румянова Руменова, от дата 13.04.2004 г.

3. Марина Данаилова Борисова, от дата 12.01.2006 г.

 

Да се заличи настоящ адрес – гр. Луковит, ул. “Воденичарска“ № 001 на лицата:

1. Йордан Стоянов Чеков, от дата 26.04.2004 г.

 

Копие  от заповедта да се изпрати чрез ТЗГРАО-Ловеч на Главна дирекция ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за заличаване на адресната регистрация на лицата.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на Община Луковит и на информационното таблото на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Милева – директор Дирекция „ОА“.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Луковит.

На основание чл. 92, ал. 14, изр.1 от ЗГР обжалването не спира изпълнението на заповедта.

На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданска регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал.1 от ЗГР, лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена, е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

                 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед №532 - Заповед №532

https://www.livechatalternative.com/