ЗАПОВЕД №528 ОТ 13.10.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


ЗАПОВЕД

№ 528/13.10. 2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4919/12.10.2020  г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Артур Асланян – юрист при Община Луковит

ЧЛЕНОВЕ:

1. Йонка Димитрова Христова – гл. експерт ”АПИОФСД”

2. Инспектор Любомир Николаев Йолов – ПИ „ТП“ при РУ МРВ

3. Венета Калейчанска – ръководител на ТЗ“ГРАО“-Ловеч

4. Христо Троански – старши експерт в Областна администрация Ловеч.

Със задача в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация.

За резултатите от проверката да се изготви протокол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Пепа Милева – директор Дирекция „АПИОФСД“.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед №528 - Заповед №528

https://www.livechatalternative.com/