ЗАПОВЕД №507 ОТ 01.10.2020 Г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА


ЗАПОВЕД

№ 507/01.10.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.1, т.11 и т.12 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 01.10.2020 г. на Комисията назначена със Заповед №495/29.09.2020 г.на Кмета на Община Луковит и във връзка с подадено заявление за заличаване на адрес вх.02-4618/28.09.2020 г..

 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се заличи постоянен адрес  – гр. Луковит, ул. “Кокиче“ № 30 на лицата:

  1. Вася Георгиева Василева от дата 30.11.2001 г. и от дата 15.10.2008 г.
  2. Сурай Венцеславов Любенов от дата 07.08.2012 г.
  3. Мойсей Венцеславов Любенов от дата 24.07.2015 г.
  4. Пеци Венцеславов Любенов от дата 13.03.2017 г.

Да се заличи настоящ адрес – гр. Луковит, ул. “Кокиче“ № 30 на лицата:

  1. Вася Георгиева Василева от дата 30.11.2001 г.
  2. Силвия Венцеславова Любенова от дата 01.04.2009 г.
  3. Сурай Венцеславов Любенов от дата 07.08.2012 г.
  4. Мойсей Венцеславов Любенов от дата 24.07.2015 г.
  5. Пеци Венцеславов Любенов от дата 13.03.2017 г.

Копие  от заповедта да се изпрати чрез  ТЗГРАО-Ловеч на Главна дирекция ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството за заличаване на адресната регистрация на лицата.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на Община Луковит и на информационното таблото на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Пепа Милева – директор Дирекция „ОА“.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Луковит.

На основание чл. 92, ал. 14, изр.1 от ЗГР обжалването не спира изпълнението на заповедта.

На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданска регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал.1 от ЗГР, лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит 

Файлове:

Заповед №507 - Заповед №507

https://www.livechatalternative.com/