ЗАПОВЕД №495 ОТ 29.09.2020 Г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


ЗАПОВЕД

№ 495/29.09.2020 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал.2 от Закона за гражданска регистрация и във връзка с подадена молба вх. № 02-4618/28.09.2020  г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М

Комисия в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Артур Асланян – юрист при Община Луковит

                   ЧЛЕНОВЕ:

                       1. Йонка Димитрова Христова – гл. експерт ”АПИОФСД”;

                       2. Инспектор Любомир Николаев Йолов – ПИ „ТП“ при РУ МРВ;

                       3. Венета Калейчанска – ръководител на ТЗ“ГРАО“ – Ловеч;

                       4. Христо Троански – старши  експерт в Областна администрация Ловеч;

                       5. Анка Павлова Антонова - гл. експерт ”АПИОФСД”;

                       6. Силвия Георгиева Петкова - гл. експерт ”АПИОФСД”.

Със задача в 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация.

За резултатите от проверката да се изготви протокол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Пепа Милева – директор Дирекция „АПИОФСД“.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит  

https://www.livechatalternative.com/