Заповед № 457 гр. Луковит, 18.12.2012 г.


 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 и §2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.133 от ИК и Решение ¹ 78-НР/11.12.2012г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на информационно - разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Помещенията и времето за ползването им за информационно-разяснителна кампания за насрочения за 27 януари 2013г. национален референдум от инициативните комитети, регистрирани по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и 76-те народни представители, внесли предложение, както и от инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, като застъпници на алтернативната позиция на територията на община Луковит, както следва:

Населено място

помещение

Време   на ползване

гр. Луковит

Салон – ² етаж на бивш Партиен дом – ул.”Милин камък” номер 2

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Бежаново

Салон – читалище – ул.”Плевен” номер 64

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Беленци

Салон – читалище – ул.”Главна” номер 26

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Дерманци

Салон – читалище – ул.”В. Левски” номер 70

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Карлуково

Салон – читалище – ул.”Ив. Ангелов” номер 1

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Петревене

Салон-библиотека – ул.”Х. Димитър” номер 61

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Румянцево

Клуб – читалище – ул.”Централна” номер 10

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Тодоричене

Салон – административна сграда – ул.”Ст. Караджа”  номер 2

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Торос

Клуб - административна сграда- пл.”Възраждане”  номер 1

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Ъглен

Киносалон – читалище – ул.”Отец Паисий” ет.1

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Дъбен

Салон – административна сграда – ул.”Поповска” номер 7

От 8.00 до 19.00 ч.

с. Пещерна

Салон – ул.”Витска долина” номер 16

От 8.00 до 19.00 ч.

2. Информационно-разяснителната кампания се открива на 27 декември 2012 и приключва в 24.00 ч. на 25 януари 2013 г.
3. Информационно-разяснителната кампания се води на български език.
4. Помещенията по т.1 за провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума се предоставят безвъзмездно. При използването им се спазва принципа на равнопоставеност.
5. Събранията, обсъжданията и другите прояви по въпроса или въпросите на референдума са публични. 
6. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи.
7. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
8. За да бъдат осигурявани помещенията своевременно и безпроблемно е необходимо организаторите на събранията най-малко 48 часа преди началото му да уведомят писмено Кмета на общината, когато става въпрос за помещението на територията на гр. Луковит, а когато се отнася за помещенията намиращи се в населените места – кмета на кметството или кметския наместник.
9. Заповедта да се връчи на кметовете на кметства и кметски наместници.

Настоящата заповед да се оповести публично чрез интернет страницата на община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Луковит, а копия от нея да се предоставят на инициативните комитети и РИК - гр. Ловеч за сведение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/