Заповед № 456 гр. Луковит, 18.12.2012 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 3 и § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 134, ал. 3 от Изборен Кодекс и Решение ¹78-НР/11.12.2012г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на информационно разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
1. Следните места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали по време на информационно – разяснителната кампания от инициативните комитети, регистрирани по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС и 76-те народни представители, внесли предложение, както и от инициативните комитети, регистрирани в ЦИК, като застъпници на алтернативната позиция във връзка с произвеждането на национален референдум на 27.01.2013г. на територията на Община Луковит: 4 броя табла до Централния мост; 3 броя табла до хотел „Дипломат”;
2. Поставянето на агитационни материали да започне не по-рано от 27.12.2012 г.
3. На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава.
4. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.
5. На сгради, огради и витрини агитационни материали да се поставят след разрешение на собственика или управителя на имота, по определен от него начин и място за поставяне.
6. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите да се счита за нарушение. Жалби за неправилно поставени агитационни материали се подават до Районна избирателна комисия гр.Ловеч, която се произнася по тях в определените от ИК срокове.
7. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдума.
8. Забранявам публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно – разяснителната кампания.
9. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.
10. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно – разяснителната кампания.
11. Забранявам използването на държавния и общинския транспорт за агитация.
12. Забранявам провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
13. Забранявам агитация на 26 януари (24 часа преди деня на референдум) и на 27 януари 2013 г. (в деня на референдум).
14. Забранявам поставянето на агитационни материали на 27 януари 2013г. (деня на референдум) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.
15. В срок до три дни след деня на референдума (27 януари 2013г.) инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали, по повод на вече приключилия референдум. Съгласно чл.298 от ИК при неизпълнение на задължението по чл.134 ал.9 от ИК на лицето, което представлява инициативния комитет , се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
16. Кметовете на кметства със своя заповед да определят местата за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали по време на информационно – разяснителната кампания.
Настоящата заповед да се обяви публично на населението на общината по подходящ начин, както и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на общината, а копия от нея да се предоставят на Кметовете на кметства, Кметските наместници, Началника на РУ ”Полиция” гр. Луковит и РИК – гр. Ловеч за сведение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит. 

https://www.livechatalternative.com/