Заповед № 425, гр. Луковит, 23.11.2012 г.


за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, &2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПУГДВМС,  чл.71, ал.2 и 3 от Изборния кодек, чл. 72  r и чл.176 от  Изборния кодекс, Решение номер 11-НР от 19.11.2012 г. на ЦИК  и предоставена от ГД”ГРАО” таблица с броя на населението и на избирателите в Община Луковит кэм 17.07.2012 г.   

НАРЕЖДАМ -  ОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на Национален референдум на 27.01.2012 г. и утвърждавам техните номера и адреси, както следва:

 

 

Секция   

номер

 

Населено

място

 

Адрес на секция

111900001

гр. Луковит

Читалище „Съзнание”

ул.”Сан Стефано” номер  2

111900002

гр. Луковит

Читалище „Съзнание”

ул.”Сан Стефано” номер  2

111900003

гр. Луковит

ЦДГ номер  3 “Червена шапчица”

ул. “Никола Йорданов” номер  3-7

111900004

гр. Луковит

ЦДГ номер  3 “Червена шапчица”

ул. “Никола Йорданов” номер  3-7

111900005

гр. Луковит

Бюро по труда

ул. “Възраждане” номер  53

111900006

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Кирил и Методий” номер  15

111900007

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Кирил и Методий” номер  15

111900008

гр. Луковит

Кв. “Изток”

ул. “Момина сълза” номер 20

111900009

гр. Луковит

ЦДГ номер  3 “Червена шапчица”

ул. “Никола Йорданов” номер  3-7

111911010

гр. Луковит

Кв. “Изток”

ул. “Момина сълза” номер 20

111900011

с. Карлуково

Читалище “Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” номер 1

111900012

с. Беленци

Ритуална зала в Кметството

ул. “Главна” номер  25

111900013

с. Румянцево

ОУ “Христо Ботев”

ул. “Централна” номер  18

111900014

с. Петревене

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” номер 67

111900015

с.Тодоричене

Кметството- заседателна зала

ул. “Стефан Караджа” номер  2

111900016

с. Дъбен

Кметството

ул. “Поповска” номер  7

111900017

с. Пещерна

Кметството

ул. “Витска Долина” номер 6

111900018

с. Торос

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” номер  1

111900019

с. Торос

Кметството ет.2

пл. “Възраждане” номер  1

111900020

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” номер 16

111900021

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” номер 16

111900022

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” номер 16

111900023

с. Ъглен

Читалище, ет. I

ул. “Освобождение” номер 17

111900024

с. Бежаново

НУ “Христо Ботев”

ул. “Стара планина” номер 2

111900025

с. Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” /закрито/

ул. “Вит” номер  22

111900026

гр. Луковит

МБАЛ ЕООД Луковит

ул. „Княз Борис” номер  52

111900027

 

Подвижна избирателна секция – Община Луковит /Ритуална зала

Ул.”Възраждане” номер 73

 

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.
Копие от заповедта да се изпрати на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в МРРБ и Районна избиратена комисия и на представители на политическите партии и коалиции.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева - Секретар на Община Луковит.

 

https://www.livechatalternative.com/