ЗАПОВЕД №394/14.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ


ЗАПОВЕД

№ 394/14.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните

Н А Р Е Ж Д А М

Да се сформира постоянно действаща комисия по чл. 5, ал. 1 от Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните в състав:

Членове

  1. Д-р Валери Върбанов – гл. инспектор ЗЖ и официален ветеринарен лекар на Община Луковит
  2. Ивайло Иванов – гл. експерт в отдел ППОП, Община Луковит
  3. Марияна Иванова – началник на отдел РУТОС, Община Луковит
  4. Инж. Цветан Атанасов – началник ПП Луковит, ВиК АД – Ловеч
  5. Инж. Владимир Пандурски – началник РСПБЗН - Луковит
  6. Представител на РЗИ - Ловеч
  7. Представител на РИОСВ - Плевен
  8. Представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен
  9. Представител на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч

1. Да извършва проверка на място и по документи за съответствието на терена/ите с изискванията на Наредба №3 от 27 януари 2021 г.

2. За резултатите от извършената проверка да състави протокол с решение на комисията.

3. Решенията за одобряване на терен от комисията се вземат с единодушие.

4. Въз основа на протокола по т. 2 и в срок до 3 /три/ работни дни от неговото получаване, кметът на общината издава заповед за одобряване на терен за обезвреждането по чл. 3, ал. 2 от Наредбата.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение и до кметовете и кметски наместници по населени места.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

Заповед № 394 - Заповед № 394

https://www.livechatalternative.com/