ЗАПОВЕД №360/17.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ПРОВЕРКА ОТ КОМИСИЯ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


ЗАПОВЕД

№ 360/17.08.2022 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба Вх. №02-3483/15.08.2022 г.  

 

                  

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Артур Асланян – юрист при Община Луковит

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Йонка Димитрова Христова – гл. експерт АПИОФСД;
  2. инсп. Любомир Николаев Йолов – ПИ ТП при РУ на МВР Луковит;
  3. Румяна Ралчовска – ръководител на ТЗ ГРАО Ловеч;
  4. Христо Троански – старши експерт в Областна администрация Ловеч;
  5. Силвия Георгиева Петкова – гл. експерт АПИОФСД;
  6. Анка Павлова Антонова – гл. експерт АПИОФСД;

 

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

За резултатите от проверката да се изготви протокол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Милева – директор на дирекция АПИОФСД.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

Заповед № 360 - Заповед № 360