ЗАПОВЕД №20/25.01.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА


ЗАПОВЕД

№ 20/25.01.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 13.01.2022 г. на Комисията, назначена със Заповед №5/07.01.2022 г. и Заповед №9/11.01.2022 г. на кмета на Община Луковит и във връзка с подадени заявления за заличаване на адрес с Вх. №02-63/06.01.2022 г. и Вх. №02-102/11.01.2022 г.  

 

Д О П Ъ Л В А М:

 

Заповед №17/14.01.2022 г. със следното:

 

I. Да се заличи постоянен адрес с. Тодоричене, ул. „Кочо Честименски“ № 12 на лицата:

   1. Нино Стойков Василев от дата 24.07.2012 г.

   2. Лиляна Найденова Василева от дата 13.03.2012 г.

 

II. Да се заличи настоящ адрес с. Тодоричене, ул. „Кочо Честименски“ № 12 на лицата:

   1. Петя Нинова Василева от дата 12.03.2012 г.

   2. Нино Стойков Василев от дата 23.07.2012 г.

   3. Лиляна Найденова Василева от дата 12.03.2012 г.

   4. Георги Нинов Стойков от дата 12.03.2012 г. и от дата 23.07.2012 г.

 

Копие от заповедта да се изпрати чрез ТЗГРАО Ловеч на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заличаване на адресната регистрация на лицата.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на Община Луковит и на информационното табло на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Милева – директор на дирекция „АПИОФСД“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Луковит.

На основание чл. 92, ал. 14, изр. 1 от ЗГР обжалването не спира изпълнението на заповедта.

На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена, е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

Заповед №20 - Заповед №20

https://www.livechatalternative.com/