ЗАПОВЕД №190/26.04.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


ЗАПОВЕД

№ 190/26.04.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 3, ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

ОПРЕДЕЛЯМ

  1. Цвета Янчева Попова – инспектор в звено „Инспекторат“ при Община Луковит,
  2. Антон Руменов Антонов – инспектор в звено „Инспекторат“ при Община Луковит,
  3. Ивайло Иванов – Главен експерт към ППОП и Еколог към Община Луковит,

със задача да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Луковит.

Съгласно чл. 7,  ал. 1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, преброяването да се извърши в периода март – юни, като конкретното преброяване да се осъществи в периода 26.04.2023 г. до 17.05.2023 г.

При преброяването да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета съгласно Националната програма.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от посочената Наредба, в срок от 20 работни дни след приключване на преброяването да се състави общ протокол за безстопанствените кучета на територията на община Луковит.

За всяко населено място при преброяването да се състави отделен протокол заверен от Кмета или кметски наместник.

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта да се осъществява от Георги Георгиев, заместник-кмет на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

Заповед № 190 - Заповед № 190

https://www.livechatalternative.com/