Заповед № 10, гр. Луковит 08.01.2013г.


На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т.2 и т.4 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 4 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на Община Луковит 

ЗАБРЯНЯВАМ:
 1. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки в търговските обекти и в заведенията за обществено хранене на територията на Община  Луковит за времето от 06.00 часа  до 20.00 часа на 27.01.2013 г.
 Забраната не се отнася за продажба на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.
 2. Провеждане на масови прояви в изборния ден, които биха могли да доведат до нарушаване на обществения ред и създаване на конфликтни ситуации.
Настоящата заповед да се обяви публично по подходящ начин, както и да се постави на информационното табло в общинската администрация и интернет страницата на  Общината, а копия от нея да се изпратят на Кметовете на населените места в Общината, и на Началник РУ ”Полиция” гр. Луковит за сведение.
Контрол по спазване на забраната възлагам Секретаря на Община Луковит и на Началник РУ ”Полиция” гр. Луковит.

https://www.livechatalternative.com/