Заповед № ........./.........2012 год. на Кмета на Община Луковит...


На основание Заповед номер  ........./.........2012 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за  отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) на Община Луковит, 
Част от имот номер  080015 с площ от 30,000 дка , V кат., местност ”Мерата” в с.Бежаново с начална конкурсна цена 10,61 лв./дка. Депозит за участие в размер на 300.00 лв.   
Част от имот номер  381001 с площ от 10,000 дка , V кат., местност ”Брега” в с.Торос с начална конкурсна цена 10,61 лв./дка. Депозит за участие в размер на 100.00 лв.   
Част от имот номер  164030  с площ от 20,000 дка , III кат., местност ”Полето” в с.Торос с начална конкурсна цена 17.18 лв./дка. Депозит за участие в размер на 200.00 лв.   
Част от имот номер  173024 с площ от 27,000 дка , III кат., местност ”Полето” в с.Торос с начална конкурсна цена 17,18 лв./дка. Депозит за участие в размер на 270.00 лв.   
Част от имот номер  164030 с площ от 12,000 дка , III кат., местност ”Полето” в с.Торос с начална конкурсна цена 17,18 лв./дка. Депозит за участие в размер на 120.00 лв
  Конкурсът да се проведе на 17.07.2012 г. от 14.00 часа в  Административната сграда на Община Луковит
  Депозит за участие се внася по сметка номер   BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК клон Луковит 
до 16.07.2012 г.    
 Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 16.07.2012 г. срещу заплащане в брой 30.00 лв. /тридесет  лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 16.07.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/