УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ВИОЛИНА ИВАНОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №402/23.08.2023 Г.


До
Г-н Виолина ****** Иванова
Лично и като законен представител на
Валя *********** Валентинова
Дако ********** Валентинов
Георги ********** Валентинов

 
ул. “******“ № 1
гр. Луковит

 

Уважаема г-жо Иванова,

 

Във връзка със заявление Вх. №02-3340/21.08.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Панака“ №1, Ви уведомявам, че с моя Заповед №402/23.08.2023 г. е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши проверка относно спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация.

Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбите на чл. 34 от АПК може да се запознаете с преписката в Общинска администрация Луковит, на ул. „Възраждане“ №73, ет. 1, стая №5, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и в 3/три/-дневен срок от получаването на настоящето уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

 

 

С уважение, 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/