УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ Г-ЖА ИРЕНА АТАНАСОВА ОТНОСНО ПОСТЪПИЛА МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪС ЗАПОВЕД №68/14.02.2023 Г.


До
Г-жа Ирена ******** Атанасова
ул. “**********“ № 11
гр. Луковит
 

Уважаема г-жо Атанасова,

 

Във връзка с писмо на началник на отдел РУТОС при Община Луковит, с което ни сезира, че договорът за наем на общинско жилище с баща Ви Огнян ******* Николов е прекратен, считано от 01.10.2011 г. и ни моли да бъде заличена адресната регистрация гр. Луковит, ул. „*******“ № 54, вх. А, ет. 3, ап. 9 на всички членове на домакинството му, Ви уведомявам, че с моя Заповед № 68/14.02.2023 г.  е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, която да извърши проверка относно спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация.

Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на Общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

Съгласно разпоредбите на чл. 34 от АПК може да се запознаете с преписката в Общинска администрация Луковит, на ул. „Възраждане“ №73, ет. 1, стая №6, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и в 3/три/-дневен срок от получаването на настоящето уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

 

С уважение, 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/