УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА Г-ЖА МАРИЯНА МАРИНОВА И Г-Н СТЕФАН МАРИНОВ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ


До
Г-жа Марияна ********* Маринова
Г-н Стефан ******** Маринов
ул. “***** ********“ № 53
гр. Луковит

 

Относно: Заличаване на адресна регистрация

 

Уважаема г-жо Павлова,

Уважаеми  г-н Маринов,

Във връзка с постъпила молба Вх. №02-2398/14.06.2023 г. от собственик на имот с адрес гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ №2А, Общинска администрация Ви уведомява, че със Заповед №320/23.06.2023 г. на кмета на Община Луковит е заличена адресната Ви регистрация по настоящ адрес.

Съгласно изискванията на Закона за гражданската регистрация е необходимо да заявите нов настоящ адрес.

 

С уважение,  

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгл. Заповед №3/03.01.2020 г.

 

https://www.livechatalternative.com/